ขณะนี้คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก
https://t.me/minut60minutes